ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОКЕРА СЪГЛ. ЧЛ. 325 ОТ КЗ :

 

„Хенди-Тел” ЕООД, с ЕИК 130547955, с адрес на управление в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ №54, тел. за контакт: 02/971 60 10 е вписано като Застрахователен брокер в регистъра на Застрахователните брокери, воден от Комисията по финансов надзор /КФН/, съгласно удостоверение № 155-ЗБ/22.04.2009 г. на КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 9 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство може да бъде направена в КФН на адрес в гр. София, п.к. 1000, ул. Будапеща 16; на телефони на КФН: 02/94 04 999, факс: 02/829 43 24, на електронен адрес на КФН: bg_fcs@fcs.bg или на интернет страницата на КФН: www.fcs.bg.

„Хенди-Тел” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „Хенди-Тел” ЕООД.

При предоставянето на услугите „Хенди-Тел” ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. „Хенди-Тел” ЕООД дава съветите си въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, на база на които осъществява професионална препоръка за избор на застраховка, която ще бъде най-подходяща за ползвателя на застрахователни услуги.

„Хенди-Тел” ЕООД определя изискванията и потребностите на клиента, както и основанията си за дадените на ползвателя съвети относно сключването на конкретна застраховка на база на предоставената му информация за определяне на застрахователния интерес от ползвателя на застрахователни услуги.  

Всички жалби и оплаквания във връзка с дейността на Застрахователен брокер „Хенди-Тел” ЕООД се подават писмено на адрес: гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2“ бул. „Андрей Ляпчев“ №54 или на електронен адрес : office@handybg.com. „Хенди-Тел” ЕООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването ѝ на посочен от вас адрес. Телефон за връзка с брокера по повод жалби и оплаквания: 02/971 60 10.

Жалби и оплаквания срещу дейността на Застрахователен брокер „Хенди-Тел” ЕООД могат да се подават и пред КФН и други държавни органи, като споровете между страните могат да бъдат решавани и посредством формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Р България.