ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

 

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

  1. С договора за застраховка, сключен по тези Общи условия, „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, наричано по-нататък Застраховател, осигурява срещу платена застрахователна премиязастрахователна защита на имуществените права на физическо или юридическо лице, конкретно упоменато в договора за застраховане и наричано в него и по-нататък в тези Общи условия Застрахован, при реализиране на определени рискове, посочени в тези Общи условия и изрично записани в договора за застраховане.
  2. Предмет на застраховане по тези Общи условия са мобилни телефонни апарати, таблети, фаблети, лаптопи.

 

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

  1. Със застрахователния договор Застрахователят се задължава при настъпване на застрахователно събитие на територията на Република България, в резултат на което предмета на застраховане е погинал или частично увреден, да обезщети Застрахования.
  2. Застрахователят обезщетява Застрахования единствено за преките вреди, възникнали в резултат на проявлението на риск, който изрично е уговорен като покрит в застрахователния договор. Рисковете се включват в застрахователното покритие групирани по клаузи, както следва:

      4.1. Клауза А Пожар. По тази Клауза се покриват щети само вследствие на проява на един или повече от следните рискове: пожар и последиците от неговото гасене; мълния (гръм); експлозия; имплозия; удар (сблъскване) или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, падащи от него.

      4.2. Клауза В7 Измокряне. По тази Клауза се покриват вреди, настъпили при измокряне на застрахованото имущество вследствие на проливен дъжд, наводнение или при случайно проникване на вода в него.

      4.3. Клауза В10 Счупване. По тази Клауза Застрахователят покрива счупване на предмета на застраховане, причинено от буря, градушка, тежестта на естествено натрупал сняг или лед или от друго случайно и непреднамерено въздействие върху него.

      4.4. Клауза З Земетресение. По тази Клауза Застрахователят покрива материални вреди, нанесени върху предмета на застраховане вследствие на земетресение.

      5. По договореност Застрахователят може да предостави застрахователно покритие и за допълнителни клаузи при специални условия, които се записват в застрахователния договор.

      6. Застрахователното покритие може да включва само Клауза А или комбинация от Клауза А и една или повече от другите клаузи, посочени в т. 4 и в т. 5 от тези Общи условия.

 

III. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

  1. Застрахователят не дължи обезщетение при настъпване на вреди вследствие на:

      7.1. йонизиращо или електромагнитно лъчение, ядрена реакция, радиация;

      7.2. военни действия (без значение дали е обявена война или не), стачка, гражданско неподчинение, преврат, въстание,  терористичен акт и други подобни;

      7.3. пропуснати ползи, обезценки, неустойки, глоби или други финансови санкции, произтекли от невъзможност за ползване на застрахованото имущество;

      7.4. конфискация, реквизиция, национализация, принудително отчуждаване или обсебване на застрахованото имущество;

      7.5. злоумишлени действия на Застрахования или трети лица;

      7.6. изцапване, замърсяване, обезцветяване или оцветяване, надраскване или друго повърхностно нараняване на застрахованото имущество;

      7.7. съприкосновение на застрахованото имущество с химически активни вещества, които имат способността да разяждат или разграждат материалите от които е направено то;

      7.8. собствен недостатък на погиналото или увредено имущество, включително производствен или скрит дефект;

      7.9. постепенно увреждане на застрахованото имущество вследствие обичайна употреба (амортизация, износване, нащърбване, корозия и други от такъв характер);

      7.10. повреда или загуба на информация, която се е съхранявала в застрахованото имущество, включително в резултат  на зловреден компютърен код;

      7.11. излагане на застрахованото имущество на огън или топлина или вследствие от преминаването на огън или топлина в/през него при съприкосновението му със силно нагорещен предмет или осветителен уред;

      7.12. въздействието на електрически ток без поява на пламък в резултат на свръхнапрежение, пробив в изолацията, късо съединение, недостатъчен контакт;

      7.13. индукционни вълни, които са предизвикани от мълния;

      7.14. въздушно течение, възникнало от незатворени прозорци и външни врати;

      7.15. проникване на дъжд, сняг, градобитни зърна или замърсявания през незатворени прозорци, външни врати или други отвори на сградата, в която се помещава застрахованото имущество;

      7.16. безотговорно стопанисване, неправилно съхранение или експлоатация на застрахованото имущество;

      7.17. добавяне на нов софтуер или модифициране на този, който е фабрично инсталиран на застрахованото имущество;

      7.18. тежестта на сняг или лед, чието натрупване е предизвикано при разчистването му или при друга човешка дейност;

      7.19. излагане на застрахованото имущество под водна струя или потапянето му в съд или басейн с вода или друга течност;

      7.20. недоброкачествен ремонт на застрахованото имущество.

 

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

  1. Застрахователният договор се сключва писмено във формата на застрахователна полица като тези Общи условия, заедно с писменото предложение или искане до Застрахователя за сключване на застрахователен договор, както и писмените отговори на Застраховащия на поставени от Застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, представляват неразделна част от него.

      9. При сключване на договора за застраховка:

      9.1. Застраховащият е длъжен да отговори точно и изчерпателно на всички въпроси, които Застрахователят е поставил, както и да обяви всички обстоятелства, които са му известни и са от значение за оценката на риска. За съществени се смятат обстоятелствата, за които Застрахователят е поставил писмено въпрос. При неточно обявяване или премълчаване на такива обстоятелства Застрахователят има право да приложи съответните разпоредби от Кодекса за застраховането.

      9.2. Застрахователят има право чрез упълномощено от него лице да извърши оглед и заснемане на предмета на застраховане, за да се запознае с неговото функционално състояние и да се увери в техническата му изправност. Ако при това бъдат констатирани повредени детайли, но въпреки това Застрахователят се съгласи да сключи застрахователен договор,  съответните повредени детайли се изключват от обхвата на застрахователното покритие.

      10. Периодът на застрахователно покритие не може да надхвърля 1 (една) година и започва, освен ако не е уговорено друго, след заплащане на дължимата премия по застраховката или на първата вноска от нея при разсрочено плащане, но не по-рано от началната дата от срока на застрахователния договор.

      11. За имущество, което към датата на застраховане е считано за употребявано, периодът на застрахователно покритие започва след изтичането на отлагателен период от 31 дни от датата на сключване на застраховката.

      12. Застрахователното покритие може да бъде прекратено по всяко време:

      12.1. едностранно от Застрахователя чрез седемдневно писмено предизвестие до Застрахования, считано от датата на получаване на предизвестието;

      12.2. едностранно от Застрахования, считано от датата на получаване от Застрахователя на писмено уведомление за прекратяване, към което Застрахованият прилага екземпляра на застрахователния договор;

      12.3. при отпадане на застрахователния интерес, считано от датата на отпадането му без предизвестие;

      12.4. в други случаи, предвидени в действащото българско право, в тези Общи условия, или уговорени между страните по договора.

      13. В случаите на предсрочно прекратяване на застрахователното покритие при условията на т. 12 от тези Общи условия, и ако не са изплатени обезщетения или такива не се дължат, Застрахованият има право да иска връщане на частта от платената премия, съответстваща на неизтеклия срок от договора, намалена с направените от Застрахователя разходи по сключване и администриране на договора. При предсрочно прекратен застрахователен договор, по който са изплатени или предстои да бъдат изплатени обезщетения, Застрахователят задържа платената премия в пълен размер. 

      14. Ако по време на действието на застрахователния договор застрахованото имущество бъде прехвърлено, приобретателят встъпва в правата и задълженията на Застрахования по застрахователния договор като заедно с прехвърлителя е солидарно отговорен за неплатената част от премията до момента на встъпването.

      15. Всякакви изменения на условията по застрахователния договор се извършват по взаимно съгласие на страните, което се удостоверява с издаването на добавък към застрахователния договор.

      16. Договорът за застраховане се счита за недействителен когато е сключен при липса на застрахователен интерес, както и в останалите императивно предвидени от действащото българско право случаи.

 

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

       17. Застрахователната сума е парична сума, която се уговаря между страните и посочва в застрахователния договор,  като тази сума не може да надвишава възстановителната стойност на имуществото, което е предмет на застраховане.

       18. При частично погиване на застрахованото имущество то се смята за застраховано до изтичане срока на застрахователния договор в размер, равен на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатеното застрахователно обезщетение, освен ако в застрахователния договор е уговорено друго.

       19. Застрахователните договори по тези Общи условия се сключват с уговорка срещу първи риск като при застрахователно събитие Застрахователят обезщетява пълния размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума.

       20. Ако за покриваните по застрахователния договор рискове са сключени два или повече застрахователни договора, при което сборът на отделните застрахователни суми надвишава действителната стойност на застрахованото имущество, всеки застраховател отговаря в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по сключената с него застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки.

       21. Страните по застрахователния договор могат да уговорят самоучастие на Застрахования, което се изразява в поемане от него на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие. Видът и размерът на самоучастието, когато е уговорено такова, се посочват в договора.

 

VI.ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

      22. За осигуряване на застрахователна защита по тези Общи условия на Застрахователя се заплаща застрахователна премия, чийто размер се уговаря при сключването на застрахователния договор.

      23. Цялата дължима премия или първата вноска от нея, когато е уговорено тя да се плаща разсрочено, се заплаща при сключване на договора за застраховка, освен ако е уговорено друго.

      24. В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в договора за застраховане. При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия Застрахователят може да намали размера на своята отговорност, да измени договора или да го прекрати. Застрахователят може да упражни правата си по предходното изречение не по-рано от 15 дни от датата, на която Застрахованият е получил писмено предупреждение. Писменото предупреждение ще се смята за връчено и когато в застрахователния договор Застрахователят изрично е посочил кое от правата си по изречение второ ще упражни след изтичането на 15-дневния срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

      25. През срока на действие на застрахователния договор Застрахованият е длъжен да:

      25.1. полага за застрахованото имущество грижите на добър стопанин;

      25.2. използва застрахованото имущество само по предназначение и да спазва инструкциите за експлоатация, предписани от неговия производител;

      25.3. вземе мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди; 

      25.4. обявява незабавно след узнаването им всички новонастъпили обстоятелства от значение за риска, за които Застрахователят писмено е поставил въпрос при сключване на застрахователния договор;

      25.5. уведоми Застрахователя за наличието на други застрахователни договори, сключени за същото имущество и за същите покрити рискове, като посочи застрахователните суми по тях и с кои застрахователи са сключени.

 

VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

      26. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:

      26.1. да предприеме всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите, спасяване и запазване на застрахованото имущество;

      26.2. незабавно да уведоми компетентните държавни органи (районна служба за противопожарна охрана, полиция и др.) в деня на настъпване на застрахователното събитие или в деня на узнаването му;

      26.3. да уведоми Застрахователя в срок не по-късно от 73 (седемдесет и три) часа от настъпване на застрахователното събитие или узнаването за него;

      26.4. да не променя състоянието на увреденото имущество без разрешение от Застрахователя;

      26.5. да допусне Застрахователя или упълномощено от него лице да извърши оглед на увреденото имущество;

      26.6. да уведоми Застрахователя, ако е получил частично или пълно обезщетение от друг застраховател;

      26.7. да представи поисканите от Застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.

 

IX.ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

      27. Застрахователните претенции се предявяват писмено пред Застрахователя, като се завеждат по реда и в сроковете, посочени в тези Общи условия и в застрахователния договор.

      28. За доказване на основанието и определяне размера на вредите пред Застрахователя трябва да се представят  следните документи:

      28.1. застрахователната полица или застрахователен сертификат;

      28.2. декларация от Застрахования за обстоятелствата при които са настъпили вредите;

      28.3. служебна бележка или друг документ, издаден от компетентен орган и удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие и последиците от него, както следва:

      28.4. при пожар - от районната противопожарна служба;

           28.4.1. при мълния, буря или друго природно бедствие – от НИМХ към БАН;

           28.4.2 при земетресение – от Сеизмологичния институт към БАН;

       28.5. снимки, техническа експертиза, оценка на размера на вредите, фактура или друг платежен документ за закупуване на имуществото, гаранционна карта и протоколи за сервизно обслужване;

       28.6. други необходими писмени доказателства с оглед естеството на настъпилите вреди, доказващи техния размер и причинната връзка със застрахователното събитие.

       29. Размерът на вредите се оценява съобразно констатациите от огледа, извършен съгласно т. 26.5. от тези Общи условия, и представените други доказателства.

       30. В 15-дневен срок от представянето на всички изискани от Застрахователя доказателства за установяване на основанието и размера на претенцията, Застрахователят определя и изплаща застрахователно обезщетение или мотивирано отказва плащането.

       31. Размерът на застрахователното обезщетение се определя в границите на застрахователната сума като не може да надвишава по-малката стойност измежду стойността на ремонта на имуществото и стойността на ново имущество от същия вид.

       32. Размерът на застрахователното обезщетениесе намалява:

       32.1. със сумата на неиздължените вноски от застрахователната премия;

       32.2. с размера на самоучастието на Застрахования, ако е договорено такова;

       33. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят може, със съгласието на Застрахования, да възстанови претърпените от него вреди и в натура съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането.

       34. Всяко едно от задълженията на Застрахования, посочени в тези Общи условия, се счита за значително с оглед интереса на Застрахователя. Ако неспазването на някое от тях е довело до настъпването на застрахователно събитие и/или до увеличаване размера на вредите, Застрахователят има право да откаже да изплати обезщетение или да намали неговия размер пропорционално на увеличения размер на вредите.

       35. В случай че дадена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение е измамлива в каквото и да е отношение, Застрахователят има право да откаже изцяло да изплати обезщетение по нея, както и да прекрати застрахователното покритие като задържи платената застрахователна премия.

 

X. ДАВНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

      36. Правата и задълженията по застрахователния договор се погасяват с изтичане на предвидения в българското законодателство давностен срок.

      37. В случаите, неуредени от настоящите Общи условия или от Специални условия по застраховката, ще се прилагат съответните норми на действащото българско право.

      38. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на застрахователния договор, или при тълкуването на тези Общи условия, се решават чрез преговори между страните в дух на взаимно зачитане на интересите, а при непостигане на съгласие за решаването им се отнасят пред съответния компетентен съд.

 

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

       39. Всички съобщения и уведомления между страните се правят писмено на посочените в застрахователния договор адреси на Застрахования и на Застрахователя. Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя за всяка промяна в адресаси, посочен в застрахователния договор. Всяка писмена кореспонденция, изпратена от Застрахователя до последния известен адрес на Застрахования, се счита за редовно връчена на Застрахования. Ако Застрахованият не бъде открит на посочения от него адрес или откаже да приеме писменото изявление, за дата на получаването му ще се счита третият работен ден след датата на изходящия номер, заведен в деловодството на Застрахователя, и в тези случаи всички предизвестия, уведомления и предупреждения, както и всяка друга писмена кореспонденция, която е изпратена от Застрахователя на Застрахования на посочения от него адрес, се счита за връчена на Застрахования с всички последици от това.

       40. При сключване на застраховката „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД събира лични данни в качеството му на администратор на лични данни, вписан като такъв в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 419.

       40.1. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът от предоставянето им е основание за Застрахователя да откаже да сключи застрахователен договор или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните му интереси.

       40.2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД съхранява и обработва събраните лични данни с цел осъществяване на дейността му като застраховател при сключването и изпълнението на застрахователни договори, както и за реализацията на неговите законни права и интереси във връзка със сключените застрахователни договори, при което стриктно съблюдава действащото българско законодателство.

       40.3. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД може да предоставя личните данни, които събира, съхранява и обработва в качеството му на администратор на лични данни, на следните категории трети лица:

            40.3.1. професионалните организации на българските застрахователи и на компетентни държавни органи за използване, обработка и съхраняване в съответствие с техните задачи и цели;

            40.3.2. лица, на които администраторът е възложил да обработват личните данни;

            40.3.3. други дружества от групата на “Еврохолд България” АД;

       40.4. Лицата, чиито данни се съхраняват и обработват от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД имат право:

            40.4.1. на достъп до отнасящите се за тях лични данни;

            40.4.2. да поискат поправка на данните или на част от тях, ако се установи, че те са грешни;

            40.4.3. да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг или да бъдат предоставени на трети лица, които да ги използват за тази цел.

 

 

XII. ДЕФИНИЦИИ

      41. Използваните в тези Общи условия и клаузите към тях понятия имат следния смисъл, а именно:

      41.1. Застраховател е „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121265113, с разрешение за извършване на застрахователна дейност № 8 /15.06.1998 г., издадено от НСЗ при МС.

      41.2. Застрахован е лицето, чийто имуществени права са предмет на застрахователна защита по застрахователния договор.

      41.3. Застраховащ е лицето, което е страна по застрахователния договор и което може да бъде срещу заплащане на застрахователна премия Застрахован или да бъде лице, различно от застрахованото лице.

      41.4. Застрахователно събитие е пораждащият вредата факт, настъпил в периода на застрахователното покритие, който е предвиден в покрит застрахователен риск по условията на застрахователния договор.

      41.5. Употребявано е всяко имущество, което не е било предложено за застраховане съгласно тези Общи условия в момента на закупуването му.

      41.6. Пожар е поява на огън, който образува пламък или жарава, възникнал без съобразено за целта огнище или излязъл от него, и е в състояние да се разпространява чрез собствена енергия. Щетите от него се изразяват в пълно или частично изгаряне, обгаряне, опушване, овъгляване, тлеене. Покриват се измокрянето и/или замърсяването от действието на вода, пяна или други препарати, използвани при гасенето на пожара.

       41.7. Мълния (гръм) е взаимодействие между силно наелектризиран облак и земната повърхност, имащо разрушително действие вследствие на висока температура и протичане на електрически ток с високо напрежение и голяма сила. Мълнията предизвиква запалване, стопяване, обгаряне, опушване, счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, изгаряне или по друг начин причинява механично увреждане при пряко попадение върху застрахованото имущество.

       41.8. Експлозия е внезапно и непредвидимо протичаща проява на сила, предизвикана от стремежа на газове, пари или течности и/или техни смеси към разширяване, която предизвиква счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, изгаряне, опушване на застрахованото имущество. Експлозия на съдове и/или тръбопроводи е налице тогава, когато стените им са разкъсани дотолкова, че настъпва изравняване на вътрешното с външното налягане.

       41.9. Имплозия е явление обратно на експлозията, което представлява мигновено и взривообразно запълване на обем, който е в състояние на вакуум, т. е. налягането в този обем е по-ниско от това на заобикалящата го среда. Щетите се изразяват в счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване или изгаряне на застрахованото имущество.

       41.10. Удар (сблъскване) или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар падащи от него е поразяване на застрахованото имущество от летящи парчета, което е довело до неговото счупване, натрошаване, запалване, изкривяване или повреждане.

       41.11. Буря е вятър със скорост над 15 м/секунда. За буря се смятат още ураганът, вихрушката и смерчът. Ураганът е вятър със скорост над 30 м/секунда, докато вихрушката и смерчът се характеризират с въртеливо (ротационно) движение около някоя мигновена ос. Щетите от проявлението на тези явления се изразяват в събаряне, счупване, разкъсване, откъсване, отнасяне и други механични повреди. Обезщетяват се вредите непосредствено причинени от бурята, включително от паднали върху застрахованото имущество части от сгради, дървета и/или клони и части от тях или други предмети, донесени от силния вятър.

       41.12. Градушка е валеж от ледени образувания с различна форма и размер. В повечето случаи градушката се придружава от дъжд. Преките щети се изразяват в счупване, натрошаване или повреждане на имуществата.

       41.13. Проливен дъжд е падане на големи количества валеж за кратко време, надвишаващи следните стойности:

 

Времетраене

Валеж (литри на кв. м.)

Времетраене

Валеж (литри на кв. м.)

5 минути

2

50 минути

11

10 минути

4

1 час

12

15 минути

5

2 часа

18

20 минути

6

4 часа

27

25 минути

7

8 часа

35

30 минути

8

12 часа

45

35 минути

9

18 часа

52

40 минути

10

24 часа

60

 

Щетите се изразяват в измокряне, отнасяне или затлачване на застрахованото имущество.

      41.14. Наводнението представлява разливане на големи количества водни маси, настъпило в резултат на преливане извън бреговете (стените) на намиращи се над земята водоеми или на валежи от всякакъв вид и бързо топене на сняг или лед, повдигащи нивото на водата. Щетите се изразяват в намокряне, затлачване, събаряне, отнасяне и повреждане на застрахованото имущество.

      41.15. Тежест на естествено натрупал сняг или лед - щетите се изразяват в събаряне, срутване или деформиране на сгради, съоръжения и инсталации, както и в повреждане на имуществата, съхранявани в тях, независимо дали снегът е паднал за кратко време в голямо количество или се е натрупал в резултат на навяване от вятър.

      41.16. Измокряне представлява попадането на вода във вътрешността на застрахованото имущество, в резултат на което бива повредена неговата електрическа система.

      41.17. Счупване е натрошаване, деформиране или нарушаване по друг начин на целостта на застрахованото имущество вследствие на външно механично увреждане на корпуса му или на друг негов външен елемент.

      41.18. Земетресението представлява вертикални или хоризонтални вълнообразни разтърсвания и разломявания в земната кора. Покриват се преки щети върху застрахованото имущество, резултат от земетресение или пожар, възникнал вследствие на земетресение. Щетите се изразяват в падане, счупване, натрошаване и повреждане. Вредите, възникнали в рамките на 72 (седемдесет и два) часа след първия трус се считат за вреди в резултат на едно събитие.

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     42. Тези Общи условия за застраховане на преносими електронни устройства и приложимите по тях Клаузи са приети от Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД с решение от 20.02.2015 г. и влизат в сила от 04.03.2015 г.

     43. Настоящите Общи условия и приложимите по тях Клаузи могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със Специални условия, добавъци или с друг документ, подписан от страните. Промените в Общите условия и в приложимите по тях Клаузи влизат в сила от момента, определен в решението за приемането им.