ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на кампанията „Вземи отстъпка от 8 % за онлайн пазаруване в сайта на ХЕНДИ, ако си именник“

 

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД с адрес на управление : гр. София, пк 1799, р-н Младост, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев No 54, ЕИК 130547955. Организаторът самостоятелно определя условията за участие в Кампанията.

 

ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по - долу правила на Кампанията („Официални правила”).

2.2. Официалните правила са публикувани на интернет страницата на HANDYwww.handy.bg.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда в интернет пространството, на територията на Република България, като спечелените от Кампанията отстъпки могат да бъдат използвани само на същата Територия.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, отговарящи на следните условия :

- имат навършени 18 години към началната дата на Кампанията и имат имен ден през месец януари 2017 г.;

- регистрирали са се за участие в Кампанията на сайта на HANDY на адрес : www.handy.bgв Периода на Кампанията;

- съгласили са се с Официалните правила на Кампанията;

- предоставили са на Организатора необходимите за участие в кампанията данни /име, фамилия и валиден електронен адрес/, както и са извършили всички следващи стъпки следвайки указанията на Организатора за валидно завършване на регистрацията си.

4.2. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга.

4.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.

4.4. Получената от кампанията отстъпка от 8 % може да бъде използвана от участника единствено в Периода на Кампанията и единствено за онлайн пазаруване в сайта на HANDY на адрес : www.handy.bg.

 

ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира на 06 януари 2017 г. и продължава до 31 януари 2017 г. включително.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

6.1. За да участва в Кампанията, е необходимо лицето, което е именник през м. януари, да се регистрира за получаване на бюлетина на ХЕНДИ на адрес : www.handy.bgв Периода на Кампанията;

6.2. На попълнения при регистрацията за участие електронен адрес на участника се изпраща промо-код, който участникът може да използва, за да получи отстъпката от 8 % при спазване на условието на т. 4.4. по-горе. Кодът за отстъпка се въвежда от участника в полето за промо-код преди завършване на поръчката при покупка на стока през електронния магазин на HANDY на адрес : www.handy.bg.

6.3.Промо-кода, носещ 8 % отстъпка за всеки именник, се генерира автоматично при направен абонамент от участника – именник за електронния бюлетин на ХЕНДИ и се получава на посочения от участника при регистрацията му електронен адрес.

6.4.При нарушения или опит за манипулация на Кампанията, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участника.

 

ЧАСТ 7. ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТСТЪПКАТА :

7.1. Всеки Участник, който е именник през м. януари, който е завършил успешно регистрацията си в сайта на Организатора и се е абонирал да получава новини и промоционални оферти от електронния бюлетин на ХЕНДИ в Периода на Кампанията, получава промо-код с отстъпка от 8 % на посочен от него електронен адрес.

7.2. Отстъпката от 8 % може да се ползва само лично от регистриралия се именник и само в срок до 31.01.2017 г.

7.3. Получената отстъпка важи за онлайн покупка на стока (техника и аксесоари) от електронния магазин на ХЕНДИ.

7.4. Промо-кодът може да бъде използван за онлайн покупка от сайта на ХЕНДИ само веднъж и не важи за продукти в промоция (продукти, които са изложени в секция Промоции в сайта www.handy.bg), както и за продукти в пакет с абонаментен план на Мтел или bob.

7.5. Печеливш Участник, който не е използвал промо-кода си до определения в т. 7.2. по-горе срок, губи отстъпката.

7.6. Доказателство за използването от участника на получения промо-код е извършена валидна покупка на името на участника чрез електронния магазин на HANDY на адрес www.handy.bg в срок до 31.01.2017 г., при която продажната цена на закупената стока е намалена с 8 % чрез въведения от участника промо-код.

7.7. При отказ от страна на получилия промо-код участник от направената онлайн покупка в рамките на законоустановения срок, при която е използвана отстъпката от 8 %, Организаторът не дължи на участника паричната равностойност на отстъпката. С цел избягване на съмнение : Отстъпката от 8 % не може да се заменя с паричната и стойност.

 

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за използване на отстъпката.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата и/или електронния магазин на HANDY във връзка с Кампанията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

8.4. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Кампанията ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

 

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на HANDY на адрес : www.handy.bgв случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства.В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

 

ЧАСТ 10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

10.1.Участниците предоставят на Организаторадоброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора и „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД за целите на Кампанията.

10.2. Всеки печеливш Участник се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора и „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД, без да е необходимо допълнително съгласие или заплащане от страна на Организатора или и „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД. Такава публичност може да включва използване на името му, прякор, синоним, електронен адрес, снимки и/или други данни и изображения.

10.3.Организаторът не отговаря : а) в случай, че дадена отстъпка не може да бъде използвана поради нежелание на спечелилия участник да закупи стока чрез електронния магазин на HANDY на адрес : www.handy.bgили поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; б) при невъзможност дадена отстъпка да бъде използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; в) за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени умишлено, както и за вреди, причинени при ползване на отстъпката.

10.4. Ако поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора, същият не може да предостави за ползване посочената отстъпка, той си запазва правото да подари заместваща отстъпка на същата или по-висока стойност.

10.5. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на интернет страницата на HANDY на адрес : www.handy.bg.

10.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя настоящите Официални правила за участие в Кампанията. Измененията, допълненията или отмяната влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на HANDY на адрес : www.handy.bg.

10.7. Настоящите Официални правила за участие в Кампанията влизат в сила от 06.01.2017 г. и са валидни за Периода на Кампанията в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на предходната т. 10.6.

10.8. Кампанията се провежда с рекламна цел и не е обвързана с покупка.

 

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

 

 

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени на следният адрес :

гр. София, п.к. 1799, р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54