Формуляр за отказ от покупка

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4, ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 

Ф О Р М У Л Я Р

за упражняване правото на отказ от договора

(Моля, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба от разстояние)

 

ДО

"ХЕНДИ-ТЕЛ" ЕООД, с ЕИК 130547955, с

адрес на управление в гр. София, п.к. 1799,

р-н „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 54,

тел. : 02/464 70 94, 0885 664 568,

е-mail: eshop@handybg.com, представлявано

от управителя Николай Филипов

 

 

                                                                                                                                                    ОТ

......................................................................

(три имена на потребителя)

......................................................................

(адрес на потребителя)

......................................................................

(телефон и електронен адрес на потребителя за контакт)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С настоящото Ви уведомявам, че СЕ ОТКАЗВАМ от сключения от мен договор за покупка от разстояние на следната/ите стока/и* (за предоставяне на следната услуга*) :

(невярното се зачертава)

 

Стока : ..............................................; IMEI/сериен № на стоката: ..........................................................

марка : ..........................................................; модел : .......................................................;

Услуга : ..................................................................

Поръчана на .................201.... г., получена на ..................201.... г. чрез куриерска фирма ....................................................................../от централния офис на Търговеца.

                                          (невярното се зачертава)

 

Съгласен съм заплатената за стоката сума в размер на ......................... лева, както и разноските по получаването и в размер на .................... лева да ми бъдат преведени по банкова сметка в банка .......................................................... с IBAN : ……………………....……………. и BIC : ………………………, титуляр на сметката : ....................................................................................

 

 

С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че :

1. Правото ми да подам настоящето се погасява с изтичане на 14-дневен срок от датата на доставка на стоката; 2. Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса на управление на Търговеца не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Търговеца за решението си да се откажа от договора; 3. Състоянието на връщаната от мен стока трябва да отговаря на нормалното такова за изпробването и, за да се установи естеството, характеристиките и доброто и функциониране в съответствие с договора за продажба. Стоката, предмет на договора за продажба от разстояние, която връщам на Търговеца, трябва да бъде в добър търговски вид, без външни и/или вътрешни ожулвания, драскотини или други наранявания, поставена в оригиналната търговска опаковка, в която е получена от Търговеца, да не е нарушена целостта на поставени от ХЕНДИ и/или производителя/вносителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение. Стоката трябва да бъде придружена от предоставените от Търговеца гаранционна карта (оригинал), оригиналните копия на фактура и касов бон (за физически лица) или копия на фактура и касов бон (за юридически лица); 4. Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от мен  плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано; 5. Нося отговорност само за намалената стойност на стоката/ите, причинена от изпробването и/им, различно от необходимото, за да установя естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

Дата : .................201..... г.                                                                                             Подпис : ....................................................... 

                                                       

                                                                                                                                  ............................................................................

                                                                                                                           (три имена, изписани собственоръчно от клиента)

 

 

 

 

 

 

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора.

Стандартни указания за отказ.

 

I. Имате право да се откажете от сключения от Вас с Търговеца договор от разстояние без да посочвате причини за това, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Търговеца.

   

ІІ. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

 

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

 

Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на електронен адрес eshop@handybg.com или на нашия уебсайт (www.handy.bg). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

ІІI. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договор.

 

IV. Действие на отказа  :

Ако се откажете от сключения от Вас с Търговеца договор от разстояние, ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин – напр. по банков път като посочите банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас освен разходите по връщане на стоката, които са за сметка на клиента. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адреса на управление на Търговеца в гр. София, р-н „Младост”, пк 1799, бул. „Андрей Ляпчев” № 54 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.